jurajhubinsky_valaska_namestie_06.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_01.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_15.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_14.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_13.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_12.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_11.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_03.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_04.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_10.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_09.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_08.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_07.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_05.jpg jurajhubinsky_valaska_namestie_02.jpg

VLSK

Funkcia: Verejná – Hlavné námestie

Miesto: obec Valaská, Slovensko

Plocha riešeného územia: 5933 m²

Návrh: 2020

Stupeň: architektonická súťaž

Autori: Juraj Hubinský, Peter Kuklica, Martin Smerek

Spoluautori: Katarína Siváková

Základným konceptom návrhu bolo sprístupnenie a debarierizácia plôch námestia a vytvorenie atraktívneho spoločensko-kultúrneho centra obce. Koncepcia návrhu je založená na sprístupnení parteru protiľahlých strán námestia vytvorením peších prepojení v jestvujúcom páse zelene. Dôležitým bodom bolo vytvorenie prostredia atraktívneho pre zotrvanie v priestore. To dosahujeme aktivovaním jednotlivých mikropriestorov v riešenom území. Týmito úpravami premieňame pôvodne komunikačné námestie na spojitý jednoliaty priestor s variabilným využitím.

Multifunkčná pergola na začiatku námestia tvorí pomyselnú vstupnú bránu do námestia, a zároveň počas letných mesiacov a nepriaznivého počasia chráni návštevníkov, či sprostredkuváva informácie o obci a jej okolí. Celé riešené územie je navrhované s dôrazom na bezbariérovosť a je ľahko prechodné osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Plocha námestia je obohatená o raster zelených ostrovov, ktoré vznikli v miestach jestvujúcej zelene. Okrem existujúcich drevín, ktoré vo výraznej miere zachovávame, sú v nich doplnené nové dreviny, trávovo-bylinné spoločenstvá a trvalky, ktoré nahrádzajú súčasný trávnatý porast. Striedavo sa tu objavujú prvky interaktívnych aktivít pre návštevníkov ako napríklad: drobné detské ihrisko, preliezky, hojdačky, balance board, petanque, stoly so stoličkami, hojdačky, box pre výmenu kníh. V jednom z nich je umiestnená terasa reštaurácie s pergolou. V niektorých miestach po obvode zelených ostrovov sú vytvorené bezúdržbové betónové lavičky.
Ďalším prvkom, ktorý výrazne zvyšuje mieru atraktivity priestoru je terénne schodisko spájajúce plochu námestia a priestor pred Obecným Úradom. Zúžením cesty pozdĺž celého objektu Obecného Úradu vzniká širší svah pod ňou. Plochu námestia sme na hornom konci znížili o cca 25cm, aby sme dosiahli menšie výškové rozdiely medzi jeho jednotlivými stranami. Takýmito úpravami dosahujeme vyšší počet schodiskových stupňov, ktoré sú koncipované ako pobytové schodisko. Jednotlivé stupne a medzipodesty majú rôznu šírku, prirodzene ústia do svahu, zarezávajú sa doň a stávajú sa súčasťou prírodného charakteru terénu, ktorý je porastený obdobne ako zelené ostrovy. Pôvodný trávnatý porast nahrádzajú trávovo-bylinné spoločenstvá, trvalky, jestvujúce a nové dreviny. Takéto schodisko je možné využívať ako auditórium pre letné kino, sledovanie koncertov na pódiu či oddychové plochy pre každodenné využitie.
Na okraji pobytovej medzipodesty je umiestnená kovová socha Valacha. Jej poloha môže slúžiť ako stretávací bod, ale schválne nieje umiestnená do hlavných kompozičných osí, aby nepôsobila zbytočne monumentálne. Súčasťou svahu je chodník pre imobilných a kočíky s deťmi. Medzi svahom a bočnými fasádami bytových domov sú umiestnené schodiská, ktoré svojou orientáciou podporujú smerovanie peších ťahov z námestia popri parteri s prevádzkami. Takisto sa nimi ľahko nastupuje na námestie z priľahlých častí na severovýchode a juhovýchode. Ich poloha urbanizuje „zastrčené“ plochy za bytovkami.
Plocha pred objektom Obecného Úradu, materskou školou a Gastro Perlou je pojednaná rovnakým povrchovým materiálom ako celé námestie. Vstupy do jednotlivých prevádzok sú zabezpečené schodiskami a bezbariérovou rampou. Medzi schodiskami sú osadené informačné tabule, pás zelene s lavičkami a stojany pre bicykle. Pri reštauračnom zariadení Gastro Perla je umiestnené exteriérové posedenie so slnečníkmi. Plocha pred objektom je navrhovaná ako pešia zóna s možnosťou vjazdu zásobovania či pohotovosti. Parkovanie pre imobilných sa nachádza v priestore za obecným úradom. Druhá strana plochy pred Obecným úradom je lemovaná stromoradím a dvoma stožiarmi pre zástavy pri výstupnej časti terénneho schodiska. To je osadené v osi vstupu do Obecného Úradu, na ktorej je umiestnená aj fontána námestia.

Vodný prvok leží na priesečníku hlavnej a kompozičnej osi. Nachádza sa presne v strede námestia a symbolizuje tak potrebu vody a dôležitosť jej ochrany. Fontána je príjemný prvok, ktorý priestoru nedominuje, ale ho decentne akcentuje. Raster trysiek s vodou je umiestnený v rovine povrchu námestia. Okolie fontány je vyspádované k liniovým vpustiam pre odtok vody. Obeh vody je zabezpečený systémom čerpadiel s recirkuláciou. Dôležitým bodom bolo vytvorenie prostredia atraktívneho pre zotrvanie v priestore. To dosahujeme aktivovaním jednotlivých mikropriestorov v riešenom území.
Za kolíznu sme vnímali polohu námestia voči hlavnej ceste – Triede Dukelských hrdinov na jeho začiatku. Toto miesto sme opticky predelili multifunkčnou pergolou s informačným bodom a posedením. Tvorí vstupnú bránu do námestia, ale zároveň nebráni pešiemu pohybu medzi námestím a ostatnou časťou riešeného územia.
Plocha námestia plynulo prechádza do cesty a jej ohraničenie sa končí náprotivným chodníkom s cyklotrasou na severozápadnej strane riešeného územia. Zmenou polohy chodníka sme vytvorili zelené predpolie pred bytovkou s retenčným jazierkom.